Ajankohtaiset uutiset


Maaseutuvirasto on nyt Ruokavirasto

Maa­seu­tu­vi­ras­to Mavi, Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evira sekä osa Maan­mit­taus­lai­tok­sen tie­to­tek­niik­ka­pal­ve­lu­kes­kus­ta ovat yh­dis­ty­neet uu­dek­si Ruo­ka­vi­ras­tok­si 1.1.2019.

Ruo­ka­vi­ras­to edis­tää, val­voo ja tut­kii elin­tar­vik­kei­den tur­val­li­suut­ta ja laa­tua, eläin­ten ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia sekä kas­vin­ter­veyt­tä ja maa- ja met­sä­ta­lou­den tuo­tan­toon käy­tet­tä­viä lan­noi­te­val­mis­tei­ta, re­hu­ja ja kas­vin­suo­je­luai­nei­ta, sie­me­niä ja taimiaineistoja.

Vi­ras­to vas­taa Eu­roo­pan unio­nin maa­ta­lous­tu­ki- ja maa­seu­tu­ra­has­to­jen va­ro­jen käy­tös­tä Suo­mes­sa, toi­mii EU:n mak­sa­ja­vi­ras­to­na ja huo­leh­tii EU- ja kan­sal­lis­ten tu­kien toi­meen­pa­nos­ta. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­laan kuu­lu­van vi­ras­ton toi­min­ta kat­taa koko maan. Ruo­ka­vi­ras­tos­sa työs­ken­te­lee yh­teen­sä noin tuhat hen­keä ja toi­mi­paik­ko­ja on 20 paik­ka­kun­nal­la, vi­ras­ton pää­toi­mi­paik­ka on Sei­nä­jo­ki. 

Vi­ras­toa val­mis­tel­tiin useam­pi vuosi. Lue val­mis­te­lus­ta maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön sivuilta.

Uudet sivustot

Suu­rin muu­tos ku­lut­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta ovat uudet si­vus­tot ja ruokavirasto.​fi- päät­tei­set asiointipalvelut.

Uudet Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­si­vut löy­ty­vät osoit­tees­ta: www.​ruokavirasto.​fi  ja esi­mer­kik­si Hyr­rä-jär­jes­tel­mä löy­tyy osoitteesta: hyrra.​ruokavirasto.​fi.

Ruo­ka­vi­ras­ton si­vuil­ta löy­ty­vät jat­kos­sa myös tie­dot maa­seu­dun kehittämishankkeista, maa­seu­dun yritystuista sekä vil­je­lä­tuis­ta.

Ruokavirasto


Palaa otsikoihin