Kylä kiinnostaa - liikettä kyliin 

JyväsRiihi ry käynnisti Kylä kiinnostaa –kehittämishankkeen  syksyllä 2010 ja hanke päättyi 30.9.2013.

Hankkeen tavoitteena on ollut madaltaa kyläyhdistysten kynnystä kyläsuunnitelmien ja muiden kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeesta hyötyvät paikalliset pienet yhdistykset, joiden ei tarvitse vastata hankkeeseen liittyvästä hallinnoinnista, vaan ne voivat osallistua itselleen tärkeiksi kokemiinsa toimenpiteisiin. 

Hankkeessa:

  • ohjataan ja avustetaan kyliä kehittämissuunnitelmien päivityksessä ja laatimisessa.
  • järjestetään yhdessä kylien kanssa erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia tai opintomatkoja.
  • edistetään kylien markkinointia ja tiedotusta.
  • laaditaan kylien liikunta- tai kokoontumispaikkaselvityksiä, sekä muita kylien tarpeista nousevia selvityksiä
  • edistetään kyläyhteisöjen toimintavalmiuksia, osaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

KylaretkiPirkanmaa 1 web

 Hankkeen tuloksia


Hankkeen tärkeimpänä tuloksena ovat 27 kylälle valmistuneet esitemalliset kylä- ja toimintasuunnitelmat. Osa kyläsuunnitelmista on toteutettu useamman kylän yhteisenä suunnitelmana. Kyläsuunnitelmien teossa tärkeää on ollut myös itse prosessi, joka on koonnut kyläläiset yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan yhteisistä asioista. Hyväksi asiaksi on koettu se, että esitemallisen kyläsuunnitelman päivittäminen jatkossa on mahdollista aivan kotikonstein. 

Laukaan kylailta 130611nettiin

Hankkeen järjestämät kyläillat osoittautuivat hyviksi tilaisuuksiksi, jonne kyläläiset ovat voineet tulla kertomaan millaista toimintaa he haluavat kotiseudulleen ja keskustelemaan kylien ajankohtaisista asioista.  

Kylien välistä verkostoitumista ja yhteistyötä lisättiin mm. kutsumalla naapurikylien väkeä kyläiltoihin mukaan kertomaan esimerkkejä omasta toiminnastaan. Yhteistyötä on laajennettiin useiden eri kylien välille ja verkostoitumista myös seudun ulkopuolelle oleviin kyliin on edistettiin mm. opintomatkojen avulla. Kyläläiset ovat tutustuneet toisiinsa ja yhteistyömahdollisuuksia on kehitetty eri kylien välillä. 

KylaretkiPirkanmaa 5 web

Voidaan todeta, että osallistuvien kylien toimintapuitteet ovat parantuneet yhteistyöverkoston avulla ja sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt yhteistyön kasvaessa. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääntyminen yhdistysten, kylien, yritysten, kuntapäättäjien, virkamiesten sekä rahoittajien välillä tukee kylätoimintaa ja lisää kiinnostusta kylien asioita kohtaan. 

Kylä-hankkeen opintomatkalaiset Ninan kylässä