JyväsRiihen valintamenettely 

Hakija vastaa hakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hakemusten tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. 

Yhdistyksen työntekijät antavat ohjausta hakemusvalmistelussa ja valmistelevat hakemukset hallituskäsittelyyn. 

JyväsRiihen hallitus valitsee kokouksissaan rahoitettavat hankkeet ja yritystuet Yritteliäät kylät -strategian painopisteiden ja sinne kirjattujen valintakriteerien perusteella. Hallituksen hankelausuntoon liitetään kooste hankkeen täyttämistä valintakriteereistä. 

Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa jääviyssääntöjä. 

Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin viranomaispäätökset.

Rahoitettavien hankkeiden osalta hallitus on tehnyt rahoituslinjauksia mm. tukiprosenteista ja toimien kohdentamisesta.


Yritteliäät kylät painopisteet


Hankkeiden ja yritystukien tulee sopia samanaikaisesti vähintään yhden pääteeman ja yhden läpileikkaavan teeman tavoitteisiin, joihin sopivuus arvioidaan hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella. 

Pääteemat:

 • Uudistuva yrittäjyys
 • Yhteisöllisyys ja yhteistyö
 • Ympäristö ja asuinviihtyvyys

Läpileikkaavat teemat:

 • Lähitaloudesta voimaa
 • Aktiiviset nuoret
 • Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus
 • Kansainvälisyydellä menestykseen

Hankehakemus ja hankesuunnitelma kannattaa kirjoittaa mahdollisimman selkeäksi, jotta sieltä löytyvät perustelut allaoleviin valintakriteereihin. Valintakriteerien käyttö kirjataan hallituksen hankelausuntoon.

Kaikille pakolliset hyväksyttävyysvaatimukset tulevat lainsäädännöstä ja valtakunnallisesta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.  

Jokaisen rahoitettavan hakemuksen on täytettävä pakolliset kriteerit. Lisäksi kaikkien hankkeiden on täytettävä mahdollisimman monta, mutta vähintään kolme muuta valintakriteeriä. Kansainvälisten hankkeiden on edellä mainittujen lisäksi täytettävä niille asetetut lisäkriteerit. 

Rahoitettavien hankkeiden valintakriteerit 


KAIKILLE PAKOLLISET HYVÄKSYTTÄVYYSVAATIMUKSET 

 • Hanke on Yritteliäät kylät -strategian ja sen teemojen mukainen
 • Hanke vastaa paikalliseen tarpeeseen ja sen pääasiallinen hyöty kohdentuu maaseutualueelle
 • Tavoitteet ja toimintasuunnitelma on selkeästi määritelty ja toteutettavissa.
 • Toimenpiteiden kustannukset ovat realistisia suhteessa tavoitteisiin.
 • Toteuttajalla on riittävä yksityinen rahoitus ja osaamista hankkeen toteuttamiseen

Pakollisten kriteerien lisäksi rahoitettavien hankkeiden on täytettävä seuraavista kriteereistä mahdollisimman monta, kuitenkin vähintään kolme:

 • Toiminta luo uusia palveluita tai tuotteita.
 • Tavoitteet ja toimenpiteet tukevat paikallista kehittämistoimintaa.
 • Hanke on nuorten itsensä suunnittelema tai toteuttama, tai sillä edistetään nuorten toimintamahdollisuuksia.
 • Hanke vahvistaa olemassa olevia yhteistyöverkostoja tai luo uusia.
 • Hanke lisää toimijoiden osaamista.
 • Hanke edistää ihmisten hyvinvointia tai toimintamahdollisuuksia.
 • Elinkaari ja toiminta jatkuvat rahoituksen jälkeen.
 • Hanke edistää paikallisten resurssien hyödyntämistä.
 • Hankkeella on positiivisia vaikutuksia ympäristöön.
 • Hanke edistää kestävää kehitystä.
 • Hanke edistää työllisyyttä tai yrittäjyyttä.
 • Rahoitettava toiminta ei vääristä alueen kilpailutilannetta.
 • Rahoitettava toiminta lisää seudun kilpailukykyä.


Kansainvälisten hankkeiden lisäkriteerit:
 • Hanke lisää maaseudun toimijoiden kansainvälistä osaamista.
 • Hanke tuo alueelle sellaista lisäarvoa, jota ei saavutettaisi ilman kansainvälisyyttä tai alueiden välistä yhteistyötä.
 • Hankkeeseen osallistuvien JyväsRiihen toiminta-alueella toimivien yhteisöjen sitoutuminen hankkeeseen osoitetaan hankesuunnitelmassa tai erillisellä liitteellä (ei edellytetä vielä esiselvityshankkeessa).
 • Hankkeen osapuolten välille solmitaan selkeä sopimus työnjaosta, tiedotuksesta, aikatauluista ja vastuista (ei edellytetä vielä esiselvityshankkeessa)