Maaseutukehityksen rahoituksen haku

Maaseutukehityksen rahoittamilla hankkeilla edistetään valtakunnallisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman, alueellisen eli maakunnallisen maaseutustrategian  ja eritoten paikallisen maaseudun kehittämisstrategian "Maaseutukehitys 2014-2020" tavoitteita. Paikallinen strategia 2014-2020 (pdf) (12.6 MB)


Paikallisen strategian pääteemat:

  • Elinkeinot ja yrittäjyys
  • Asuminen ja ympäristö
  • Yhteisöllisyys


Hankkeiden ja yritystukien tulee olla paikalliseen straegiaan sopivia, eli käytännössä sopia vähintään yhden pääteeman tavoitteisiin ja täyttää hankkeiden valintakriteereistä kaikki pakolliset ja vähintään kaksi vaihtoehtoista kriteeriä. Hankkeiden ohjelmamukaisuutta arvioidaan hakemuksen ja hankesuunnitelman perusteella. Työntekijät antavat ohjausta hakemusten valmisteluun. Toivomme, että hankehakijat olisivat jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa yhteydessä toimistolle työntekijöihin hakuprosessin sujuvoittamiseksi.


Maaseutukehityksen hankehaku on jatkuva, mutta käytännössä hakemusten käsittelyä jaksottavat hallituksen kokousajankohdat. Hakemusten tulee sisältää tarpeelliset tiedot hankkeen tavoitteista ja arvion syntyvistä tuloksista, toimenpiteistä ja tarvittavista resursseista, aikataulusta ja toiminnan jatkuvuudesta. Hakija vastaa hakemuksen tietojen toimittamisesta annetussa määräajassa. Hanketta ei saa olla aloitettu ennen kuin hakemus on tullut vireille Leader-ryhmässä. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisenä Hyrrä -järjestelmässä tai paperilla toimistolle toimitettuna. Tarkempia ohjeita saat Maaseutukehitysen työntekijöiltä.


Yritystuen saamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti yritystoiminnan päätoimisuus tai sen saavuttaminen toimenpiteen vaikutuksesta. Yritystukien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota lähipalveluiden säilymiseen tai syntymiseen, ilman että toimenpiteestä on olennaista haittaa alueen kilpailutilanteeseen.


Maaseutukehityksen työntekijät valmistelevat hakemukset hallituskäsittelyyn. Hakemusten tarkoituksenmukaisuuden arvioi (hyväksyntä/hylkäys) yhdistyksen hallitus valintakriteerien perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa jääviyssääntöjä. 


Laillisuustarkastuksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka tekee hakemuksiin lopulliset viranomaispäätökset.