Leader on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa  paikkakunnan parhaaksi

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Ryhmät laativat alueilleen paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat, joita ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan. 

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten  kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.  Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavat hankkeet ja yritystuet valitaan kunkin ryhmän hallitukset alueensa kehittämisstrategian ja paikallisten valintakriteerien perusteella.

Suomessa on yhteensä  56 Leader-ryhmää, joista Leader Vesuri-ryhmä on yksi.  

Leader toiminta kooskuu kolmesta osa-alueesta:

Leader-rahoitus

Vesuri-ryhmän hallitus tekee tarkoituksenmukaisuusharkinnan alueensa hanke- ja yritystukien rahoittamisesta ja Keski-Suomen ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä. Juuri he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

Tutustu hanke-esimerkkeihin

Leader-neuvonta

Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Kun suunnittelet hanketta, ota aina yhteyttä alueesi toimiston työntekijöihin. Varmistetaan yhdessä ideasi soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja VIISIKKO-strategiaan ja käydään läpi tarvittavat lisätiedot. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Katso kuinka tyypillinen hanke etenee 

Leader-toiminta

Leader-ryhmät kannustavat alueensa asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään.

Alueen asukkaista jokainen voi osallistua toimintaan toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Näin Leader-ryhmä toimii 

Leader-toiminnan periaatteet

  • alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jossa paikalliset toimijat määrittelevät toimintaa ja toteuttavat sitä
  • kumppanuus eli päätöksenteossa mukana paikalliset yhteisöt, julkiset tahot ja alueen asukkaat 
  • rajojen rikkominen eli tehdään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä asiaperusteisesti
  • alueperusteisuus eli ryhmä toimii itse määrittämällään alueella ja keskittyy oman alueensa rakenteisiin ja sen kehittämiseen
  • alueiden välisyys eli opitaan ja tehdään yhteistyötä yli oman toiminta-alueen sekä myös kansainvälisesti yli valtakunnan rajojen (Suomessa 56 ja EU:ssa 2100 LEADER -ryhmää)
  • innovatiivisuus eli toiminnalla luodaan jotain uutta, ei vain ylläpidetä vanhaa