Vesuri-ryhmä ry:n säännöt 

 

1.      Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Vesuri-ryhmä ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Billhook-group.

Yhdistyksen kotipaikka on Jämsä ja toiminta-alue Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia, Petäjävesi ja Jyväskylän Korpilahti. Yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää kaikissa toiminta-alueen kunnissa.

 

2.      Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueen asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 1.      Laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia (maaseutu- ja kyläohjelma). Hakee tarvittavan rahoituksen suunnitelmien toteuttamiseksi.

2.      On yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.

3.      Neuvoo ja opastaa toiminta-alueen asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita organisaatioita maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa.

4.      Järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia.

5.      Toimii maaseudun kehittämisasioissa jäsentensä yhteistyöelimenä.

6.      Tekee aloitteita eri viranomaisille.

7.      Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

8.      Tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä selvityksiä.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3.      Jäsenyys ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla Jämsän ja Keuruun seutukuntien ja niiden lähialueiden kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja alueella toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä rekisteriä. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, mikäli hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja. Varsinaisten ja kannattajajäsenten liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruisia yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

 

4.      Yhdistyksen hallitus

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksissa valitut puheenjohtaja ja 8 - 15 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan 8 – 15  varajäsentä. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Yhdistyksellä tulee olla yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varatilintarkastaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Sama hallituksen jäsen voidaan valita peräkkäin enintään kuudeksi (6) toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakorvausten suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallitus palkkaa yhdistykselle tarvittavan henkilöstön. Hallitus päättää asiantuntijapalkkioiden suuruudesta. Hallituksen on valmisteltava vuotuinen taloussuunnitelma hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

 

 

5.      Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

 

6.      Yhdistyksen tilikausi

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7.      Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai postittamalla kutsu jäsenille heidän jäsenrekisteriin ilmoittamallaan osoitteella.

 

8.      Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

 

9.      Vuosikokous

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, taloussuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet

9.      Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

10.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10.  Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen lopettaminen ja varojen käyttö

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat purkautumisesta päätöksen tekevän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 

Säännöt on muutettu ja hyväksytty vuosikokouksessa 19.4.2011.