Visiitti 2 -teemahanke

Leader Viisari ry hakee alkuvuonna 2019 alahankkeita Visiitti 2 -teemahankkeeseen. Visiitti 2 -teemahankkeella halutaan aktivoida ja vauhdittaa Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin.

Hanke edistää hyvien käytäntöjen leviämistä alueellemme toimijoiden keskuuteen. Opintomatkat tuovat uusia ajatuksia ja toimintatapoja kohderyhmilleen. Opintomatkat rohkaisevat osallistujia uusiin kokeiluihin ja oman toimintansa parantamiseen. Täten tavoitteellisuus on matkoissa tiiviisti läsnä, jolloin ne eroavat perinteisistä vierailun omaisista matkoista.

Tukea voivat hakea Viisarin alueella toimiva julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö (mm. kunta, kehittämisyhtiö, yhdistys, järjestö, osuuskunta). Toimenpiteisiin osallistujat toimivat Viisarin toiminta-alueella.

Alahankkeiden koko voi olla 1.500 - 15.000 euroa. Viisarin tuki alahankkeille on 80%. Yksityinen rahoitus voi olla vain rahallista (ei talkootyötä).

Opintomatkojen tulee olla mahdollisimman avoimia, joten ne on suunnattava myös muille kuin vain oman yhdistyksen jäsenille.

Mikä on teemahanke?

Teemahankkeet on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.

Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla alahankkeita, joilla on rajattu toteutusaika. Alahankkeiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.

Visiitti 2 -teemahankkeen tavoitteet 

Visiitti 2 -teemahankkeella aktivoidaan ja vauhditetaan Viisarin toiminta-alueen tekijöitä hakemaan opintomatkojen kautta uusia oivalluksia oman toimintansa kehittämiseen, jolla on myös myönteisiä vaikutuksia yleensä alueen palveluihin. Teemahankkeella aktivoidaan kehittämiseen vuorovaikutteisen oppimisen ja uusien oivalluksien kautta. Teemahankkeen hyödynsaajien joukko on erittäin monipuolinen, joten vaikutuksien odotetaan kattavan maaseudun palvelut laajasti kyläyhdistyksistä yrityksiin. Visiitti 2 -teemahanke tukee monipuolisesti paikallista kehittämis- ja yhteistyötä.

Teemahanke kannustaa myös yrityksiä hakemaan uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita sekä tekemisen tapoja toiminta-alueensa ulkopuolelta. Aluerajojen lisäksi hankkeessa toivottavasti ylitetään myös toimialarajat, koska hanke on avoin kaikkien toimialojen toimijoille. Teemahanke tukee siten osaltaan Viisarin toiminta-alueen yritysten ideointia tuotekehitykseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja vientiin.

Teemahankkeen tuloksena Viisarin toiminta-alueen yhteisöjen toiminta- ja elinympäristö virkistyy uusien kokeilujen aikakauteen. Teemahanke herättää positiivista uteliaisuutta toimijoissa, kyseenalaistaa sopivissa määrin perinteiset toimintatavat ja rohkaisee uusiin kokeiluihin. Viisarin toiminta-alueen toimijoiden yhteistyökenttä laajenee, uudet toimintatavat tukevat tuotekehitystä ja kontaktit rohkaisevat kansainvälistymiseen. Kansalaisyhteiskunnan ja yrityksen mahdolliset uudet yhteistyökuviot palvelevat yhteisöllistä ilmapiiriä ja monipuolistavat palveluita. Visiitti 2 -teemahanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta kannustamalla toimijoita yhteistyöhön toimintaympäristönsä kehittämiseksi.

Alahankkeiden sisältö

Alahankkeiden koko voi olla 1.500-15.000 euroa. Viisarin tuki alahankkeille on 80 %. Yksityinen rahoitus voi koostua ainoastaan rahallisesta panoksesta. Yksityistä rahoitusta ei voida kattaa vastikkeettomalla työllä, koska teemahankkeen toimenpiteet toteutetaan matkoina ja matkalle osallistuminen ei ole talkootyötä.

Alahankkeet ovat matkasuunnitelmia, joiden tavoitteena on esimerkiksi:

 • uusien yhteistyökontaktien hakeminen ja aito verkostoituminen
 • sellaisten hyvien käytäntöjen benchmarkkaus, joita aiotaan kokeilla ja soveltaa matkan jälkeen omassa toiminnassa
 • edistää kansainvälistymistä
 • perehtyä seudun muiden toimijoiden kanssa kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja messuihin liittyvään osaamiseen
 • hakea omaan toimintaympäristöönsä uudenlaista toimintaa ja avauksia, hulluja ideoita
 • haetaan uutta tietotaitoa ja ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin (esim. resurssiviisaus, liikkuvat palvelut).

Jokainen alahankkeen toteuttaja esittää hakemusvaiheessa matkasuunnitelman, jossa selkeästi ilmaistaan arvio matkan osallistujamäärästä (min. 5 hlöä) ja taustaorganisaatiosta, toimialasta tms., kustannuksista ja niiden kohtuullisuudesta, matkan kohde ja sen valinnan perusteet, toimenpiteelle asetetut tavoitteet ja odotukset sekä suunnitelma jatkotoimista. Yksi alahanke voi sisältää useamman matkasuunnitelman maksimikustannusten puitteissa. Matkasuunnitelmassa painotetaan erityisesti perusteluita matkan tarpeellisuudelle ja kuinka se eroaa tavanomaisesta toiminnasta. Matkalle asetettujen tavoitteiden tulee olla konkreettisia.

Jokainen alahankkeen toteuttaja laatii matkan jälkeen raportin, jossa selvitetään matkalle ennakkoon asetettujen tavoitteiden ja odotuksien toteutuminen.

Alahankkeissa tuettavat kustannukset:

 • tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset (kuljetus- ja majoituskustannukset)
 • matkustusasiakirjoista aiheutuvat kustannukset, esim. viisumi
 • vakuutusmaksut (ryhmävakuutus, pl. matkatavarat ja henk.koht. vakuutusmaksut)
 • matkaohjelmaan liittyvät kustannukset (sisäänpääsymaksut yms.), (huom! ei ruokailukuluja)
 • opaspalvelut
 • tulkkauspalvelut.

Matkajärjestelyt voidaan ostaa myös pakettiratkaisuna ulkopuoliselta matkanjärjestäjältä (ruokailukustannukset eivät tällöinkään ole tukikelpoisia).

Alahankkeissa tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset:

 • palkkakustannukset
 • toimijoiden tavanomainen toiminta, esim. vakiintuneet messumatkat
 • epärealistiset ja kohtuuttomat suunnitelmat; suunnitelmat, joiden kohtuullisuutta ei voida todentaa
 • jotka eivät ole välttämättömiä matkan toteutumisen kannalta
 • ruokailukustannukset
 • vastikkeeton työ (talkootyö)
 • investoinnit.

Alahankkeen hakeminen

Alahankkeiden hakuaika on 1.1.-4.3.2019. Hakemukset toimitetaan paperitse osoitteella Leader Viisari ry, Virastotie 2, 43100 Saarijärvi SEKÄ sähköpostitse osoitteeseen viisari@saarijarvi.fi.

Hakemusmateriaali:

Hakemusten käsittely

Alahankevalinnan tekee Viisarin hallitus huhtikuussa 2019 painotettuihin kriteereihin perustuen.
Valinnan jälkeen Viisari tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Virallista päätöstä hankkeelle odotetaan kesän 2019 aikana.

Keväällä 2019 Viisarin väki ohjeistaa ja kouluttaa hankkeita kilpailutukseen, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvissä asioissa. Viisarin hallituksen päätöksellä hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajat velvoitetaan osallistumaan koulutukseen.


Valintamenettelyt

Saapuneet hakemukset arvioidaan ja laitetaan järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

Kaikkia alahankkeita koskevat pakolliset kriteerit:

 • Tuen hakija on Viisarin alueella toimiva yhteisö tai säätiö (esim. kunta, kehittämisyhtiö, yhdistys, järjestö, osuuskunta).
 • Toimenpiteelle on asetettu selkeät, realistiset tavoitteet.
 • Alahankkeet kohdistuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla alatoimenpiteeseen 7.4. paikallisten palveluiden kehittäminen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina.
 • Tuettava toimenpide on Viisarin kehittämisohjelman painopisteiden Monipuolinen pienyrittäjyys ja / tai Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen mukainen.
 • Toimenpiteellä haetaan uusia yhteistyömalleja, verkostoja ja benchmarkataan hyviä käytäntöjä.
 • Toimenpide tukee paikallisten toimijoiden yhteistyötä.
 • Hakemus on toimitettu Viisarille hakuaikana ja sitä on tarvittaessa täydennetty ennen valinnan suorittamista.
 • Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; alahankkeiden toteuttajien on esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta (pl. julkishallinnon organisaatiot). Alahankkeille ei myönnetä ennakkoa.
 • Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin kustannusten kohtuullisuus ja tavoitteiden realistisuus).

Pakollisten kriteereiden lisäksi alahankkeiden valinnassa painotetaan:

 • Toimenpide edistää Viisarin kehittämisohjelman läpileikkaavia teemoja Kansainvälistymisen tukeminen ja/ tai Lähitalouden edistäminen ja/tai Vihreä voima (0-6 pistettä)
 • Toimenpide toteuttaa Viisarin tavoitteita 6.1. tukea rohkeita kokeiluja ja uusia avauksia yli perinteisten toimialarajojen ja/tai 6.3. lisätä uusia, perinteisiä rajoja rikkovia yhteistoiminnan muotoja (0-6 pistettä)
 • Toimenpiteen hyötyjä voidaan monistaa ja jakaa alueella laajasti (0-3 pistettä)
 • Toimenpide lisää ja laajentaa alueen yhteistyöverkostoa (0-3 pistettä)
 • Toimenpide tuo alueelle uusia toimintamuotoja (0-2 pistettä)

Pakollisten kriteerien täyttyessä hankkeet laitetaan järjestykseen painotuksista saatavien pisteiden perusteella, josta muodostuu hankkeiden rahoitusjärjestys. Mikäli samoilla pisteillä on enemmän hankkeita kuin alahankkeille on varattu rahoitusta, pienennetään hankkeille tulevaa tukea. Mikäli joissain alahankkeissa on useampia toimenpiteitä, voidaan joitakin osia karsia pois painotusten perusteella.

Hankkeiden toteutus

Alahankkeiden toteutus voi alkaa Viisarin hallituksen päätöksen jälkeen hakijan omalla riskillä. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitustukipäätöstä odotellaan kesällä 2019. Alahankkeiden toteutuksesta vastaavat alahankkeiden hakijat tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti. Alahankkeiden tuki haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti. Alahankkeet tulee olla toteutettuna 30.9.2020 mennessä.

Alahankkeiden on ennen matkan toteuttamista hyväksytettävä lopullinen matkasuunnitelma Viisarilla ja ELY-keskuksella.

Viisari hakee ja siirtää hankkeelle myönnettyä tukea alahankkeille toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten mukaan yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen kerran toimenpiteiden toteutuksen päätyttyä. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen määräaikaan mennessä.

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Alahankkeiden ei ole mahdollista hakea ennakkoa.  Alahankkeiden tuki maksetaan hyväksyttäviä kustannuksia vastaan sen jälkeen, kun Maaseutuvirasto on suorittanut tuen maksun Viisarille. Tästä syystä hakijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten hankkeen aikaiset maksut saadaan hoidettua (=välirahoitus)!

Alahankkeet voivat toteutua eri tahdissa, maksatuksia haetaan kuitenkin yhdessä sovittavien ajankohtien mukaisesti. Mikäli toimenpide on toteutettu kokonaan maksuerän hakemisen määräaikaan mennessä, voi alahanke hakea jo loppumaksua. Alahankkeiden viimeinen toteutuspäivä on kuitenkin 30.9.2019. Tällöin loppumaksuhakemus liitteineen ja raportti on toimitettava Viisarille 31.10.2020 mennessä. Viisari laatii hankkeen loppuraportin ja maksuhakemuksen sekä tiedottaa hankkeen tuloksista ja vaikutuksista.

Hankkeiden maksatus

Alahankkeiden maksuhakemusten ajankohdat sovitaan yhdessä koulutuksissa keväällä 2019. Jokainen alahankkeen toteuttaja laatii matkan jälkeen raportin, jossa selvitetään matkalle ennakkoon asetettujen tavoitteiden ja odotuksien toteutuminen.