Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.


Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

07-leader-periaatteet-768x753
Alun perin Leader oli Euroopan yhteisön aloiteohjelma, josta on juonnettu nimi Leader-toimintatavalle. Se täydentää hyvin Suomen perinteistä kylätoimintaa. Leader tulee alkujaan lyhenteestä, joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liason Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale", joka tarkoittaa maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa.


Leader-ryhmät toimivat kehittämisstrategian pohjalta, jonka ne laativat yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Strategia ohjaa ryhmän hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.

Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että kolmasosa jäsenistä edustaa paikallista julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä sekä yrityksiä ja loput kolmasosa alueen asukkaita. Viisarin hallituksesta ja yhdistystoiminnasta löydät lisätietoa Yhdistys -alasivulta.

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten  kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.  Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavat hankkeet ja yritystuet valitaan kunkin ryhmän hallitukset alueensa kehittämisstrategian ja paikallisten valintakriteerien perusteella.

Suomessa on yhteensä  54 Leader-ryhmää, joista Leader Viisari ry on yksi. Käy tutustumassa Suomen Leader-ryhmiin www.leadersuomi.fi -sivustolla.


Leader-periaatteet

  • alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jossa paikalliset toimijat määrittelevät toimintaa ja toteuttavat sitä
  • kumppanuus eli päätöksenteossa mukana paikalliset yhteisöt, julkiset tahot ja alueen asukkaat 
  • rajojen rikkominen eli tehdään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä asiaperusteisesti
  • alueperusteisuus eli ryhmä toimii itse määrittämällään alueella ja keskittyy oman alueensa rakenteisiin ja sen kehittämiseen
  • alueiden välisyys eli opitaan ja tehdään yhteistyötä yli oman toiminta-alueen sekä myös kansainvälisesti yli valtakunnan rajojen (Suomessa 54 ja EU:ssa yli 2000 LEADER -ryhmää)
  • innovatiivisuus eli toiminnalla luodaan jotain uutta, ei vain ylläpidetä vanhaa

Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö

Alueiden välisen ja kansainvälisen kehittämistyön tavoitteena on yhteistyön lisääminen, konkreettisten yhteishankkeiden ja toimien toteuttaminen, kansainvälisten ja alueiden välisten yhteistyöverkkojen luominen sekä kansainvälisen osaamisen lisääntyminen.

Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja kehittämistyöhön ja luoda uutta ja uudenlaista yhteistyötä eri maaseutualueiden välillä. Hankkeiden kautta maaseudun asukkaiden ja yrittäjien kansainväliset taidot ja osaaminen lisääntyvät. Hankkeet tuovat lisäarvoa niihin osallistuville alueille.

Viisari on toiminut sekä pääpartnerina että osarahoittajana alueiden välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa. Tarkemmat tiedot hankkeista löytyvät hankerekisteristä.