Tukimuodot

Yleishyödylliset hankkeet

Yleishyödyllisiä hankkeita ovat kehittämis- ja investointihankkeet. Ne parantavat maaseudun asumisviihtyvyyttä, vetovoimaisuutta ja toiminnallisuutta. Yleishyödyllisten hankkeiden tulee hyödyttää koko yhteisöä, ei ainoastaan yksittäisiä ihmisiä, pientä porukkaa tai yritystä.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllinen kehittämishankkeilla voidaan kehittää kylän tai laajemman alueen palveluita, kulttuuria tai parantaa alueen viihtyisyyttä. 

Yleishyödyllinen kehittämishanke voi liittyä esimerkiksi kylätoimintaan, viihtyisyyden lisäämiseen ympäristöä ja maisemia hoitamalla tai paikalliskulttuuria vaalimalla. Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella voidaan houkutella uusia asukkaita maaseudulle tai kehittää uusia palveluja. Hankkeella voidaan myös käynnistä kansainvälistä yhteistyötä.

Rahoitusta voidaan myöntää:

 • koulutustoimenpiteisiin
 • tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 • yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri
 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
 • kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
 • yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
 • elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
 • innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi
 • kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllisellä investoinnilla tarkoitetaan pitkäaikaista hankintaa (rakentamista, remontoimista tai käyttöomaisuuden hankkimista), joka on kaikkien kohdealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden käytettävissä.

Hank­kees­sa voi­daan esi­mer­kik­si ra­ken­taa, os­taa tai re­mon­toi­da kylä­talo, muu yh­tei­nen kokoontumis- tai har­ras­tus­tila ja hank­kia sin­ne tar­vit­ta­via ka­lus­tei­ta ja mui­ta va­rus­tei­ta. Mah­dol­lis­ta on myös eri­lais­ten yh­tei­seen käyt­töön tu­le­vien ko­nei­den ja lait­tei­den hank­ki­mi­nen tai ul­koi­lu­reit­in rakentaminen.

Rahoitusta voidaan myöntää yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

 • rakennuksen hankkimisesta ja rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista
 • rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta siltä osin kuin maan osuus ei ylitä kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista
 • uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta
 • pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten kuin vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä säädetään
 • pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta
 • viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista
 • palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan

Tukea voidaan lisäksi myöntää yleiskuluihin sekä tietokoneohjelmistojen hankkimisesta tai kehittämisestä ja patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien sekä tavaramerkkien hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Katso esite kehittämis- ja investointihankkeista!
Pieniä suuria tekoha kotiseudun kehittämiseksi

Muut hankkeet

Muita hankerahoituksen tukimuotoja ovat koulutus- ja tiedonvälityshankkeet, teemahankkeet ja yhteistyöhankkeet.

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Kou­lu­tus­hank­keil­la li­sä­tään esi­mer­kik­si vil­je­li­jöi­den, met­sän­o­mis­ta­jien, elin­tar­vi­ke­alan yrit­tä­jien, mui­den maa­seu­dun yrit­tä­jien tai ky­lien ke­hit­tä­jien ja maa­seu­dun asuk­kai­den osaa­mis­ta. Kou­lu­tus voi liit­tyä esi­mer­kik­si yrit­tä­jyy­teen, tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­seen, han­ke­toi­min­taan tai kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan.

Kou­lu­tet­ta­va­na on aina ryh­mä, ei yk­sit­täi­nen hen­ki­lö tai yri­tys. Kou­lu­tus voi ta­pah­tua pe­rin­teis­ten kurs­sien li­säk­si ver­kos­sa, työ­pa­joi­na tai val­men­nuk­si­na. Kor­kein­taan puo­let kou­lu­tuk­ses­ta voi ta­pah­tua ryh­mä­vie­rai­lui­na ti­loil­le tai yri­tyk­siin.

Tukea voidaan myöntää koulutukseen, joka vastaa yhteensä vähintään kahtakymmentä kestoltaan vähintään 45 min kestävän oppitunnin koulutusjaksoa. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa. Tuettu opintokokonaisuus voi yhteensä käsittää enintään opintokokonaisuuden, joka vastaa 45 opintopistettä taikka niiden laajuutta vastaavaa opintomäärää.

Koulutuksen kesto voi olla 1 momentissa säädettyä lyhyempi, jos koulutustoimenpide toteutetaan osana muuta kehittämishanketta.

Tie­don­vä­li­tys­hank­kee­na voi­daan vä­lit­tää ener­gia-, ym­pä­ris­tö- ja maa­seu­tu­tie­tout­ta yri­tyk­sil­le, yh­tei­söil­le ja alu­een asuk­kail­le.

Hank­keel­la voi­daan li­säk­si ja­kaa tie­toa uu­sis­ta me­ne­tel­mis­tä, joil­la lii­ke­toi­min­taa voi­daan olen­nai­ses­ti pa­ran­taa. Nämä me­ne­tel­mät voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si tuo­tan­toon, mark­ki­noin­tiin tai pal­ve­luun.

Tie­don­vä­li­tys­hank­keis­sa voi­daan to­teut­taa myös de­monst­raa­tio eli pie­ni in­ves­toin­ti, joka aut­taa hah­mot­ta­maan esi­tel­tä­vää asi­aa. Esi­tel­tä­vä koh­de voi­daan toki myös vuok­ra­ta.

Tukea ei myönnetä sellaiseen tiedonvälitystoimenpiteeseen, jossa tuki olisi valtiontueksi katsottavaa tukea tai jossa toimenpiteen pääasiallinen tarkoitus on hyödyttää yhtä tai vain vähäisessä määrin useampaa yksityistä elinkeinonharjoittajaa tai yritystä.

Teemahankkeet

Tee­ma­hank­kei­ta voi­vat ha­kea vain Leader-ryh­mät. Tee­ma­hank­keel­la Leader-ryh­mä ko­ko­aa yh­teen sel­lai­sia pie­niä yleis­hyö­dyl­li­siä ke­hit­tä­mis­toi­mia tai in­ves­toin­te­ja, joi­ta yk­si­nään ei ra­hoi­tet­tai­si (tuen osuus alle 5 000 €) tai joi­den to­teut­ta­jat ei­vät muu­ten pys­tyi­si han­ket­ta to­teut­ta­maan.

Tee­ma poh­jau­tuu Leader-ryh­män omaan stra­te­gi­aan. Tee­ma­na voi olla esi­mer­kik­si nuo­ri­so­hank­keet, yh­dis­tys­ten pie­net in­ves­toin­nit, har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­nen tai yh­teis­ten ti­lo­jen kun­nos­ta­mi­nen.

Tee­ma­hank­kee­seen va­lit­ta­vat toi­men­pi­teet et­si­tään avaa­mal­la nii­tä kos­ke­va haku. Leader-ryh­mä tie­dot­taa haus­ta laa­jas­ti.

Leader-ryhmä kokoaa avoimen valintamenettelyn kautta yhteen alueellaan toteutettavia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tai investointeja, joiden avulla teemaa koskevaa suunnitelmaa toteutetaan, sekä sovittaa yhteen niiden toteuttamisen.

Teemahankkeiden tuen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen.

Yhteistyöhanke

Yh­teis­työ­hank­kees­sa vä­hin­tään kak­si osa­puol­ta ke­hit­tää Keski-Suomen alueen elin­kei­no­toimintaa. Yh­teis­työ­tä voi­vat teh­dä esi­mer­kik­si yri­tyk­set tois­ten yri­tys­ten kans­sa, yri­tyk­set ja ke­hit­tä­jät tai ke­hit­tä­jät ja tut­ki­jat.

Hank­keen tu­los­ten tu­lee olla mui­den­kin kuin yh­teis­työ­hön osal­lis­tu­nei­den hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Poik­keuk­se­na on yri­tys­ryh­mä, jos­sa hyö­ty koh­dis­tuu pää­sään­töi­ses­ti ryh­mään osal­lis­tu­jil­le.

Tukea voidaan myöntää yhteistyöhankkeelle, joka aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää ja edistää:

 • uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa
 • uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia
 • maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä
 • elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia
 • energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä
 • uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa
 • hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä
 • mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta