Rahoitushakemus

Rahoitushakemuksen valmistelu ja käsittely

Rahoitushakemuksen valmistelu Leader-ryhmälle

Päävastuu rahoitushakemuksen valmistelusta on hakijalla sidosryhmineen. Leader-ryhmällä on vain avustava rooli.

Huom! Tutustu valmisteluvaiheessa Leader-ryhmän strategiaan ja valintakriteereihin, koska niiden pohjalta rahoituspäätökset tehdään.

Hakija jättää Leader-ryhmälle osoitetun rahoitushakemuksen Hyrrä-järjestelmään tarvittavine liitteineen. Tämän jälkeen Leader-ryhmän työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten. Työntekijät käyvät tarvittaessa neuvotteluita sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa, joilta he voivat pyytää myös kirjallisen lausunnon hallituskäsittelyä varten.

Rahoitushakemuksen käsittely hallituksessa

Leader-ryhmän hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijoina. Jäsenet kokoontuvat käsittelemään Leader-ryhmän työntekijöiden valmistelemia rahoitushakemuksia. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Leader-ryhmän henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.

Rahoituspäätökset tehdään hallituksessa Leader-ryhmän strategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Valintakriteerit löytyvät ryhmien verkkosivuilta. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä.

Leader-ryhmän hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätäksenä.

Varsinainen rahoituspäätös

Varsinaisen viranomaispäätöksen tekee ELY-keskus Leader-ryhmän esityksen pohjalta. Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi myös Leader-ryhmälle.