Tukimuodot

Yrityksen investointituki

Kaipaako yrityksesi uusia investointeja? Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Voit hakea investointitukea:yritystuet_investoinnit_maaseutu

 • Rakennuksen / rakenteen / rakennelman suunnittelemiseen, rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen ja hankkimiseen
 • Uusien koneiden ja laitteiden hankintaan


 • Aineettomiin (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) investointeihin

Investointitukea ei voida myöntää:

 • Traktorin hankintaan

 • Liikennealalle
 • Puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan


 • Energiaturpeen tuotantoon
 • Korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
 • Yritysostoihin


Investoinnin julkisen tuen osuus on oltava vähintään 2000 €.

Tukiprosentit vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan ja yrityksen koon mukaan 20 - 30 %. Tarkista tukiprosentti oman alueesi Leader-ryhmästä.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Suunnitteletko yrityksellesi aineellisia investointeja? Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea rahoitusta investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun.

Toteutettavuustutkimukseen suunnatulla rahoituksella voidaan hankkia asiantuntijapalveluita selvitykseen, kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa.

Toteuttavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.

yritystuet_toteutettavuust_maaseutuToteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma (ei kuitenkaan varsinaiset rakennusten suunnittelun kustannukset).

Toteutettavuustutkimukseen myönnetty rahoitus ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, ettei investointiin ole järkevää ryhtyä.

Rahoitusta toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 %:a hyväksytyistä kustannuksista (poislukien maataloustuotteet ja elintarvikkeet, joilla tukitaso 40 %). Toteutettavuustutkimuksen kustannusarvion tulee olla vähintään 3 000 €.

Perustamistuki

Kaipaisitko ulkopuolista tukea yrityksesi tai yritysideasi kanssa? Jos vastasit "kyllä" ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella.

Aloittava yritys

Ensimmäistä yritystään perustava yrittäjä voi saada perustamistukea maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen, jos aloittava yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen.

Perustamistukea voi käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esim. seuraaviin yritystuet_perustamist_maaseututoimenpiteisiin:

 • Liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • Tuotekehityshankkeisiin
 • Tuotannon pilotointiin
 • Markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • Koemarkkinointiin
 • Kansainvälistysmisselvitykseen

Toimiva yritys

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Toimivaksi yritykseksi lasketaan ennen vuotta 2014 aloittaneet yritykset.

Kokeilutoimenpiteet

Rahoitusta voidaan myöntää myös liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

Kokeilutoimintapiteitä ovat yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

Ehtoja perustamistuen myöntämiselle

Perustamistukea ei voi saada jos hakija on saanut jo myönteisen starttirahapäätöksen TAI on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Perustamistuen saamiseksi tulee laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea vasta, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis.

Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Yritys-Suomen verkkosivuilla on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Perustamistukien myöntäminen

Uuden yrityksen perustamiseen / toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan:
 • myönnetään perustamistukea max. 35 000 €
 • tukea ei myönnetä, jos tuen määrä alittaa 5 000 €
Kokeilutoimenpiteisiin:
 • myönnetään perustamistukea max. 10 000 €
 • tukea ei myönnetä, jos tuen määrä alittaa 2 000 €
Katso esite perustamistuesta!
Perustamistuki

Yritysryhmä- ja muut yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla vaikkapa yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen taikka matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen.

Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Lue lisää muista yhteistyöhankkeista