Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.


Tukea voidaan myöntää esim.

 • Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
 • Uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen


 • Aineettomien oikeuksien (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) hankintaan
yritystuet_investoinnit_maaseutu

Investointitukea ei voida myöntää

 • traktorin hankintaan

 • liikennealalle
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan


 • energiaturpeen tuotantoon
 • korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
 • yritysostoihin


Investoinnin julkisen tuen osuus on oltava vähintään 2000 €. Tukiprosentit vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan ja yrityksen koon mukaan 20-30%. Tarkista tukiprosentti oman alueesi Leader-ryhmästä.


Investoinnin toteutettavuustutkimus

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen.

Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa.

yritystuet_toteutettavuust_maaseutu

Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma, ei kuitenkaan varsinaiset rakennusten suunnittelun kustannukset.

Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista (pois lukien maataloustuotteet ja elintarvikkeet, joilla tukitaso 40 %) . Toteutettavuustutkimuksen kustannusarvion tulee olla vähintään 3 000 €.

 

Perustamistuki

Ensimmäistä yritystään perustava yrittäjä voi saada tukea maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen, jos aloittava yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen. 

HUOM! Perustamistukea ei voi saada jos hakija on saanut jo myönteisen starttirahapäätöksen TAI on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea.

Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistysmisselvitykseen. 

yritystuet_perustamist_maaseutu

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Toimivaksi yritykseksi lasketaan ennen vuotta 2014 aloittaneet yritykset.

Tukea voidaan myöntää myös liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle:

 • yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.


Perustamistuen kannalta tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi -palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Yritys-Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: https://www.yrityssuomi.fi 

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella:

 • max 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen
 • max 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 5 000 euroa.

 • max 10 000 euroa kokeiluun
Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.